• Fatih Sultan Mehmet Mah, Erek Cd. NO:144 -146/D, 60500 Erbaa/Tokat

İş Güvenliği Uzmanlığı

İş Güvenliği Uzmanlığı


İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI KİMDİR?

      

İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanı Teknik öğretmenler, fizikçi, kimyager veya biyolog unvanına sahip olanlar ile üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği lisans veya ön lisans programı mezunlarını ifade eder.


İş Güvenliği Uzmanı İstihdamı

İşletmenizin bulunduğu risk grubuna ve ihtiyaçlarınıza cevap verebilecek uzmanlık alanlarına sahip, iş güvenliği uzmanları (A,B,C Sınıfı) istihdam etmekteyiz.

Mevcut Durum Değerlendirme Çalışmaları

Çalışma mevzuatı ile ilgili olarak işverenlerin yasal defter ve belgelerinin kontrolü ve düzenlenme esasları. İş sözleşmeleri, Alt işverenlik sözleşmeleri,Puantaj kayıtları,İlgili yasal defterler,Yıllık izin korteks/defterleri,Ücret bordroları

Risk Değerlendirme Çalışmaları

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın 4 üncü maddesine göre risk değerlendirmesi, işyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları ifade eder. Ayrıca, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın 10 uncu maddesine göre ise işverenler, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

Saha Denetim ve İyileştirme Çalışmaları

İş kazalarının nedenleri, genel olarak kabul edilen bir görüşe göre; güvensiz durum, güvensiz hareket ve güvenlik kontrolünün diğer bir deyiş ile güvenli denetimlerinin eksikliğidir. Bazı kişi veya kuruluşlar bu denetimleri devletin yeterince yapmadığından dolayı her yıl ülkemizde binin üzerinde işçinin (iş kazasından) yaşamını yitirdiğini, ikibinden fazla kişinin de sakat kaldığını (SGK istatistiklerine dayanarak) ifade etmektedir.

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

EĞİTİMİN AMACI: 6331 Sayılı kanunun 4. Maddesi gereğince çalışanlarımızın “İş Sağlığı ve Güvenliği” konularında mesleki risklerini bilgilendirerek, periyodik eğitimlerle iş sağlığı ve güvenliği alanında bilinçlenmelerini ve bu alandaki riskleri minimuma indirmek ve daha güvenli çalışmalarını sağlamaktır.

Acil Durum Planı Çalışmaları

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın 11 inci maddesine göre işverenler; çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirmek, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirlemek ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri almakla yükümlüdür.

Acil Durum Eğitimleri

Acil durum ekiplerinin oluşturulması, ekiplerin ve çalışanların yangınla mücadele eğitimlerinin yaptırılması mevzuat gereği zorunludur.

Yangın Eğitimi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 09.12.2003 tarih ve 25311 sayılı resmi gazetede yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 8. Maddesinin B bendi, İşverenin ilkyardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeleri dikkate alarak bu konuda eğitimi, uygun donanıma sahip yeterli sayıda kişiyi görevlendirmesi gerektiğini belirtir.

ISG Kurul Eğitim, Risk Değerlendirme Eğitimi, Kaza İnceleme ve Araştırma Eğitimi, Tehlike Bilinci Eğitimi 

Eğitimin Amacı:6631 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre işyerlerinde Tehlike Tanımlama ve Risk Değerlendirme yapılması yasal zorunluluk haline gelmiştir.Bu eğitimde katılımcılar meslek hastalıklarının ve iş kazalarının azaltılması için farkındalık

Yasal Yükümlülük Takibi

Sözleşme hükümleri, mevzuat ve diğer yasal işlemlerden kaynaklanan yükümlülük.

Raporlama, Dökümantasyon ve Arşivleme

Doküman Yönetim Sistemi ve kısa ifade ile DYS ler, sayısal ortamdaki bilgi, belge ve dokümanların organizasyonunu ve yönetimini için geliştirilmiş uygulamalardır. Ayrıca sık sık geri dönüş yapılan fiziki ortamdaki evraklarınızın taranıp indekslerenek DYS içerisine almak bu belgelere hızlı ulaşımı sağlar.